Algemene voorwaarden Encare Arbozorg

Download Algemene voorwaarden - NL
Download General Terms & Conditions - EN 

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Encare Arbozorg B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Encare Arbozorg B.V. statutair gevestigd te Maastricht, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten; 

Opdrachtgever: een natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon, die Encare Arbozorg B.V. opdraagt werkzaamheden te verrichten;

Opdracht/diensten: alle door of vanwege Encare Arbozorg B.V. ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden;

Partijen: Encare Arbozorg B.V. en Opdrachtgever;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Encare Arbozorg B.V. en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.


2. Toepassing

De navolgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Encare Arbozorg B.V. gedane aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten welke met haar Opdrachtgevers worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien op een overeenkomst tussen Encare Arbozorg B.V. en Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien deze zijn overeengekomen en door Encare Arbozorg B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Encare Arbozorg B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.


3. Offerte

Al onze offertes en overeenkomsten worden geacht betreffende de uitvoering en de betaling tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Encare Arbozorg B.V.

Alle door Encare Arbozorg B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij haar bekende informatie ten tijde van de offerte en op eventuele gegevens verstrekt door de Opdrachtgever bij de aanvraag. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Encare Arbozorg B.V. binnen 5 werkdagen na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de Opdrachtgever Encare Arbozorg B.V. niet, maar komt een overeenkomst alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.

De bij de aanbieding genoemde prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven, doch kunnen Encare Arbozorg B.V. op geen enkele wijze binden. Eerst nadat een daarop gebaseerde aanvraag door Encare Arbozorg B.V. is bevestigd, is Encare Arbozorg B.V. gebonden aan de overeenkomst. Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen, tenzij anders in de offerte is vermeld.

Offertes zijn gedurende 90 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders in de offerte is vermeld.


4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

Overeenkomsten worden, tenzij in de overeenkomst anders bepaald, aangegaan voor de duur van een jaar met ingang van de in de overeenkomst vastgelegde datum.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden, tenzij opdrachtgever of Encare Arbozorg B.V. uitdrukkelijk tenminste 3 maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief of email te kennen heeft gegeven, de overeenkomst niet te willen verlengen, stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van 1 jaar, welke periode ingaat met ingang van de eerste dag na de einddatum van de vorige overeenkomst.

Bij voortgezette overeenkomsten voor bepaalde tijd en bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen Partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar, zoals hiervoor vermeld in lid 2 van dit artikel per aangetekende brief of email op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


5. Wijzigingen van de overeenkomst

De inhoud van de overeenkomsten van Encare Arbozorg B.V. en/of de benaming daarvan kan door Encare Arbozorg B.V. eenzijdig worden aangepast/gewijzigd in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door Encare Arbozorg B.V. noodzakelijk geachte aanpassingen van de door Encare Arbozorg B.V. verleende diensten. In geval van aanpassing/ wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal Encare Arbozorg B.V. opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Indien de inhoud van de overeenkomst is gewijzigd op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is opdrachtgever in verband daarmee niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of op andere wijze te beëindigen  

In een dergelijke situatie is Encare Arbozorg B.V. gerechtigd de eventuele direct of indirect uit de opgelegde wijzigingen voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.


6. Uitvoering van de overeenkomst

Encare Arbozorg B.V. zal met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en onder garantstelling van haar professionele onafhankelijkheid en conform de algemeen aanvaarde stand van techniek en wetenschap zich maximaal inspannen om de aan haar gegeven opdracht uit te voeren. Encare Arbozorg B.V. kan echter geen garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever dan zal Opdrachtgever voor de medewerkers van Encare Arbozorg B.V. kosteloos zorgdragen voor een geschikte werkruimte (spreekkamer, onderzoeksruimte inclusief noodzakelijke voorzieningen en internet- en telefoonverbinding) alsmede voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de eisen van artikel 658 BW. De Opdrachtgever en Encare Arbozorg B.V. zullen de benodigde werkafspraken schriftelijk vastleggen. 

De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Encare Arbozorg B.V. al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan Encare Arbozorg B.V. worden verstrekt en zal ook alle redelijke aanwijzingen van Encare Arbozorg B.V. opvolgen. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (werknemers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, treden Partijen in overleg.
Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft Encare Arbozorg B.V. het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie is een momentopname. Alle redelijkerwijs voorzienbare knelpunten worden in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie vermeld op basis van de antwoorden van de geïnterviewde en op hetgeen tijdens de rondgang is geconstateerd.

Encare Arbozorg B.V. kan in overleg met Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. Kosten verbonden aan het inschakelen van derden worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Derden die door Encare Arbozorg B.V worden ingeschakeld en betaald, zijn verplicht om naast de kwaliteitsnormen die op hen rusten in het kader van de eigen professionaliteit c.q. beroep ook de kwaliteits- en privacy normen van Encare Arbozorg B.V. in acht te nemen.

Encare Arbozorg B.V. kan extra werkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de Overeenkomst, indien:
- deze werkzaamheden naar het oordeel van Encare Arbozorg B.V. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en/of
- de noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de Overeenkomst.

Encare Arbozorg B.V. informeert Opdrachtgever onverwijld over de aard en de vergoeding van deze werkzaamheden. 

7. Zodra Encare Arbozorg B.V. kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die de realisering van de werkzaamheden of de te leveren diensten op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken, zal Encare Arbozorg B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, eventueel onder vermelding van een nieuwe termijn. 

8. In geval van overmacht van Encare Arbozorg B.V. zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Encare Arbozorg B.V. onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan Encare Arbozorg B.V. kan worden toegerekend.

9. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Alsdan is Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.


7. Geheimhouding en auteursrechten 

Beide Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Encare Arbozorg B.V. legt haar medewerkers deze geheimhoudingsplicht op.

Alle medische informatie en informatie van persoonlijke aard die aan Encare Arbozorg B.V. ter beschikking komt bij of naar aanleiding van de werkzaamheden, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen die gegevens zullen aan de Opdrachtgever, het UWV of aan de verzekeringsmaatschappij worden doorgegeven en/of besproken die nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke en contractuele taken met inachtneming van de verplichtingen voortvloeiend uit de (U)AVG.  

De Opdrachtgever mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Encare Arbozorg B.V. geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze e.d., dan wel haar rapportage ter beschikking stellen aan derden. 

Bij Encare Arbozorg B.V. berust het auteursrecht van de adviezen welke door of namens Encare Arbozorg B.V. zijn uitgebracht. Encare Arbozorg B.V. bewaart een kopie op haar eigen server. De Opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan Encare Arbozorg B.V. heeft verstrekt.

Encare Arbozorg B.V. mag geanonimiseerd publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

De Opdrachtgever mag stukken vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. 


8. Aansprakelijkheid

Opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid van alle verstrekte informatie, die nodig is voor de correcte uitvoering van de verplichtingen van Encare Arbozorg B.V.

In geval van mondelinge en telefonische informatie, verzoeken of anderszins, zowel van Opdrachtgever als van Encare Arbozorg B.V., aanvaardt Encare Arbozorg B.V. geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen. 

Encare Arbozorg B.V is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van haar medewerkers dan wel van door haar ingeschakelde derden indien en voorzover door haar medewerkers of door deze derden onrechtmatig is gehandeld in die zin dat de medewerkers van Encare Arbozorg B.V of deze derden niet hebben gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht, met dien verstande dat het uit te keren bedrag niet meer zal bedragen dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Encare Arbozorg B.V. zal worden uitgekeerd.

In het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten. Voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade en vermogensschade, verontreiniging van bodem, lucht of wegen, is Encare Arbozorg B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij deze gedekt is en uitbetaald wordt door de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering. De Opdrachtgever is gehouden om Encare Arbozorg B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Encare Arbozorg B.V. vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Encare Arbozorg B.V. binnen 12 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Encare Arbozorg B.V. wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien Opdrachtgever Encare Arbozorg B.V. in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Encare Arbozorg B.V. nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. 


9. Klachten 

Encare Arbozorg B.V. beschikt over een klachtenregeling die op verzoek van Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zullen conform deze procedure worden afgehandeld. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. 


10. Kosten 

Encare Arbozorg B.V. kan noodzakelijk onderzoek en werkzaamheden verrichten, die vallen buiten het in de overeenkomst genoemde tarief (o.a. nadere expertise, werkzaamheden in het kader van gewijzigde wettelijke verplichtingen).
Eerst na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever en na diens akkoordverklaring worden de kosten hiervan doorberekend aan de Opdrachtgever. 

Voor rekening van de Opdrachtgever zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste of onvoldoende informatie van de Opdrachtgever.

Verhindering, het niet reageren of het niet of te laat verschijnen van de (ex-)werknemer komt in ieder geval voor risico van de Opdrachtgever. Bij annulering van afspraken betreffende individuele (ex)werknemers binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip, ongeacht de datum van herstel dan wel het niet verschijnen van de (ex-)werknemer, wordt door Encare Arbozorg B.V. 100% van de overeengekomen vergoeding bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering van niet-individu gebonden afspraken binnen 72 uur voor het afgesproken tijdstip wordt een dagdeel en de voorbereidingskosten in rekening gebracht. Bij annulering van afspraken 72 uur of langer voor het afgesproken tijdstip worden de voorbereidingskosten in rekening gebracht.


11. Betaling 

Tenzij anders overeengekomen, wordt maandelijks gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. 

Encare Arbozorg B.V. is in geval van een duurovereenkomst gerechtigd de overeengekomen prijzen jaarlijks aan te passen. Encare Arbozorg B.V. zal de prijzen aanpassen door het gemiddelde te nemen van enerzijds het indexcijfer voor kostenbedragen van (dbc) zorgproducten en anderzijds het prijsindexcijfer voor personele kosten. Beide (prijs)indexcijfers zijn te vinden via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): https://www.nza.nl . Bij een duurovereenkomst voor bepaalde tijd kan deze aanpassing plaatsvinden met ingang van iedere verjaardag van de betreffende overeenkomst. In geval van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen de prijzen worden aangepast met ingang van ieder nieuw kalenderjaar

Opdrachtgever zal tijdig en op eerste verzoek van Encare Arbozorg B.V. alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens aan Encare Arbozorg B.V. ter beschikking stellen en alle redelijke aanwijzingen van Encare Arbozorg B.V. hieromtrent opvolgen. Opdrachtgever draagt zorg voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens. 

Indien de factuur gebaseerd is op het aantal werknemers, wordt uitgegaan van het door de Opdrachtgever opgegeven aantal werknemers bij aanvang van de overeenkomst. Wijzigingen dienen schriftelijk medegedeeld te worden aan Encare Arbozorg B.V. ten minste één maand voorafgaand aan de peildata (1 januari en 1 juli). 

Eventuele wijziging van het personeelsbestand van Opdrachtgever na facturatie geeft, behoudens de bepalingen zoals aangegeven in lid 6, geen aanleiding tot een bijkomende factuur of creditnota. 

Indien de factuur gebaseerd is op het aantal werknemers en Encare Arbozorg B.V. het vermoeden heeft dat de opgave van het aantal werknemers niet overeenkomt met de opgave van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht om op verzoek van Encare Arbozorg B.V. een verklaring van de registeraccountant te overleggen of haar inzage in de relevante dossiers te verschaffen. Indien het aantal werknemers meer dan 5% afwijkt van de opgave van Opdrachtgever, worden de kosten van het onderzoek bij Opdrachtgever in rekening gebracht, alsmede een éénmalig bedrag van € 150,00 terzake van administratiekosten per werknemer die niet bij Encare Arbozorg B.V. bekend is.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 30 dagen te voldoen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan tot aan de dag van volledige betaling, de wettelijke rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd. 

Alle betwistingen over de gevorderde bedragen dienen ons ter kennis te worden gebracht binnen 21 dagen na de factuurdatum. Encare Arbozorg B.V. zal de ontvangst van de betwisting aan Opdrachtgever bevestigen. Indien Opdrachtgever binnen drie dagen na indiening geen bevestiging heeft ontvangen, dient Opdrachtgever contact op te nemen met Encare Arbozorg B.V. Na de termijn van 21 dagen en zonder ontvangstbevestiging van Encare Arbozorg B.V  dat de betwisting van de factuur in goede orde is ontvangen, wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige betalingen. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Encare Arbozorg B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen betaalt of een verlangd voorschot niet heeft voldaan is Encare Arbozorg B.V. gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten of te staken, zonder dat zij daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat. 

De door Encare Arbozorg B.V. opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

Encare Arbozorg B.V. is te allen tijde gerechtigd om omzetbelasting (BTW) welke ten onrechte niet in rekening is gebracht alsnog te factureren.


12. Ontbinding, opschorting en schadevergoeding

In geval van niet-nakoming van de overeenkomst, het niet betalen van de openstaande facturen, faillissement, surseance van betaling, onder bewindstelling, onder curatelestelling van de Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn. 

Encare Arbozorg B.V. is, in gevallen als in lid 1 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de Opdrachtgever en zonder gehoudenheid tot schade-vergoeding aan de Opdrachtgever.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Encare Arbozorg B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Encare Arbozorg B.V.de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 


13. Overname personeel 

Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Encare Arbozorg B.V. tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van Encare Arbozorg B.V. of door haar ingeschakelde derden die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden, in dienst te nemen, met hen over indiensttreding te onderhandelen en/of op andere wijze dan contractueel met Encare Arbozorg B.V. overeengekomen, direct of indirect werkzaam te laten zijn op straffe van een direct opeisbare aan Encare Arbozorg B.V. te betalen boete ter hoogte van een bruto jaar-salaris van de betrokken werknemer per overtreding. 


14. Wijziging Algemene Voorwaarden

Encare Arbozorg B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde (eenzijdig) te wijzigen en/of aan te vullen.

In geval van wijziging zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten vanaf het moment dat Encare Arbozorg B.V. aan opdrachtgever een kopie van deze nieuwe Algemene Voorwaarden heeft toegestuurd.

Indien bij rechtelijke uitspraak enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven en treden Encare Arbozorg B.V. en Opdrachtgever in overleg ten einde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling te formuleren, waar zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 
15. Gebruik programmatuur

Het bepaalde in dit artikel geldt zowel voor de dienstverlening waarvan het ter beschikking stellen van programmatuur door Encare Arbozorg B.V. aan Opdrachtgever onderdeel uitmaakt, als voor de dienstverlening die uitsluitend bestaat uit het door  Encare Arbozorg B.V. ter beschikking stellen van programmatuur aan Opdrachtgever.

Van de opdrachtgever vragen wij alle waargenomen of verdachte zwakke plekken in de programmatuur te registreren en rapporteren aan Encare Arbozorg B.V.

In de overeenkomst kan Encare Arbozorg B.V. op basis van een vast bedrag per werknemer aan Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht verlenen om de programmatuur voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. De overige voorwaarden waaronder Opdrachtgever de beschikking krijgt over de programmatuur, zijn bepaald in de overeenkomst.

Alle gegevens die door Opdrachtgever via de programmatuur worden toegevoegd, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt dringend verzocht geen gevoelige persoonsgegevens in de zin van de (U)AVG (zoals medische gegevens, godsdienst, politieke gezindheid en ras) in de programmatuur op te nemen. Encare Arbozorg B.V. verkrijgt het recht om deze gegevens te raadplegen en te gebruiken om de dienstverlening ten opzichte van de opdrachtgever te vervullen.

Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de toegang tot de programmatuur voor Opdrachtgever afgesloten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Opdrachtgever kan tot maximaal 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst een schriftelijk verzoek indienen tot overdracht van de gegevens uit de programmatuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig of geen schriftelijk verzoek indient tot overdracht van gegevens, hanteert Encare Arbozorg B.V. de wettelijke bewaartermijnen waarna de gegevens van de infrastructuur van Encare Arbozorg B.V. worden verwijderd. Indien er geen wettelijke bewaartermijnen gelden, dan wel deze niet op Encare Arbozorg B.V. van toepassing zijn, is het Encare Arbozorg B.V. toegestaan de gegevens op ieder moment, na het verstrijken van de periode van 3 maanden, te verwijderen. 

Na ontvangst van het schriftelijk verzoek van Opdrachtgever tot overdracht van de gegevens uit de programmatuur draagt Encare Arbozorg B.V. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na dat verzoek, alle door Opdrachtgever via de programmatuur toegevoegde gegevens in tekstformaat aan Opdrachtgever over. Encare Arbozorg B.V. zal deze gegevens alsdan onverwijld van haar infrastructuur verwijderen. Indien Opdrachtgever de gegevens in een ander formaat wenst te ontvangen, treden partijen met elkaar in overleg over eventuele meerkosten. 

16. Gebruik programmatuur van Opdrachtgever

Het bepaalde in dit artikel geldt voor dienstverlening waarbij in het kader van de afgesproken dienstverlening door Opdrachtgever aan Encare Arbozorg B.V.  programmatuur ter be-schikking wordt gesteld.

Bij wijziging van Arbodienstverlener blijven de medische gegevens beschikbaar voor Encare Arbozorg B.V. gedurende de wettelijke bewaartermijn, hetgeen Opdrachtgever garandeert. De kosten voor het beschikbaar blijven zijn voor rekening van Opdrachtgever en kunnen nimmer verhaald worden op Encare Arbozorg B.V.
De door Opdrachtgever gehanteerde programmatuur voldoet aan de privacyrichtlijnen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens(U)AVG. Opdrachtgever legt vast in welke registratie, op welke wijze, op basis van welke grondslag en met welk doel medische gegevens van de werknemers worden vastgelegd. Deze registratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door Encare Arbozorg B.V. gedane aanbiedingen, alsmede op alle met Encare Arbozorg B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.