Nieuwe wet- en regelgeving

Encare heeft in haar service voor klanten met ingang van 2018 een nieuw product opgenomen: U kunt zich abonneren op een kwartaal overzicht van wettelijke ontwikkelingen en wijzigingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Middels een nieuwsbrief 'wijziging arbowetgeving', houden wij u op de hoogte en hoeft u niet zelf deze informatie te verzamelen.
Indien u vragen over deze nieuwe service heeft of zich wil abonneren dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of onze receptie, telefoonnummer 0433259977.

Een voorproefje:

In de periode 16 oktober 2017 t/m 15 januari 2018 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de Arboregeling en de Beleidsregel Arbocatalogi.

In de Arbowet heeft slechts een kleine aanpassing plaatsgevonden: De inwerkingtreding van artikel 28a (Bevel stillegging van werk in verband met recidive) is nu benoemd, te weten per 1 januari 2018. Dit wordt verderop niet nader toegelicht.

In het Arbobesluit heeft in deze periode ook slechts één wijziging plaatsgevonden, namelijk de aanpassing van de eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen. De rollen en verantwoordelijkheden van enerzijds certificerende instellingen en anderzijds de schemabeheerder zijn verduidelijkt.

De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving kent wel een relevante wijziging (zie hieronder in de rubriek Gewijzigde wetgeving). Verder is de oude Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid van de Inspectie SZW uit 2013 vervangen door een nieuwe versie 2017.

Toekomstige wijzigingen en nieuwe inzichten

  • VCA 2017: De Raad voor Accreditatie heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten.
  • Publicatie ISO 45001 tweede kwartaal 2018: De internationale norm ISO 45001 voor arbomanagementsystemen wordt eind november voor de laatste ronde, de FDIS-stemming, gepubliceerd.
  • Nachtwerk is slecht voor de gezondheid: Volgens de Gezondheidsraad kan ’s nachts werken negatieve gezondheidseffecten hebben en diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen in de hand werken. Desondanks past staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) de regels niet aan. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het advies van de Gezondheidsraad biedt Van Ark 'vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten om de Arbeidstijdenwet aan te passen'.
  • ‘Vervang beoordelingsgesprekken door doorlopende coaching’: 'Beoordelingsgesprekken leveren niets anders op dan frustratie volgens managers en werknemers. Deze jaarlijkse evaluatie van werknemers door managers zijn demotiverend en hebben geen positief effect op de prestatie.'
  • Grenswaarde chroom-VI niet overschreden bij dragen verbeterde laskap : De nieuwe grenswaarde van chroom -VI wordt niet overschreden mits de lasser een verbeterde laskap draagt (of een lashelm met een beter beschermingsniveau). Dat blijkt uit metingen door 5x beter. Uit de metingen blijkt daarnaast dat ook buiten de lashelm de waarden voor chroom VI erg laag zijn. Dit betekent dat met een goede afzuiging de risico’s voor collega’s in de buurt te verwaarlozen zijn, aldus 5x beter.
  • Concept advieswaarde dieselmotoremissie: De Gezondheidsraad heeft een conceptadvies openbaar gemaakt waarin de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen een advieswaarde voorstelt voor dieselmotoremissie (DME). Het advies is voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER en aan deskundigen van werkgevers- en werknemersorganisaties.
  • Jurisprudentie: Geldt zorgplicht werkgever ook voor vrijwilligers? Hoge Raad, uitspraak 15-12-2017, zaaknummer 16/04927 De zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen strekt zich ook uit tot vrijwilligers, dat heeft de Hoge Raad eind 2017 geoordeeld.

Heeft u naar aanleiding van deze samenvatting van de gehele nieuwsbrief “Wijzigingen wet- en regelgeving Arbeidsomstandigheden” vragen, aarzel dan niet om ons te benaderen!

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.