Veelgestelde vragen

?
Wat betekent een spreekuur?

Als je ziek bent kan Encare je uitnodigen op het spreekuur bij de (bedrijfs)arts. Je ontvangt een uitnodiging van ons met de datum, het tijdstip de locatie en de naam van de arts.

Je mag zo’n uitnodiging niet weigeren. Lukt het je niet om de afspraak na te komen? Neem dan zo snel mogelijk (op het laatst 24 uur voor het spreekuur) contact met ons op.

?
Hoe zit het met mijn privacy?

De (bedrijfs)arts heeft geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn dan ook vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist.

De bedrijfsarts is deskundige op het gebied van arbeid en gezondheid en begeleidt jou tijdens ziekte en re-integratie en geeft advies over wanneer jij weer aan het werk kunt.

?
Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Ben je het niet eens met het advies bespreek dit dan met de arts. Leidt dit niet tot een oplossing dan je kun volgende stappen bespreken.

 • Wisseling bedrijfsarts: 
  Indien je aangeeft onvoldoende vertrouwen te hebben in de bedrijfsarts voor de begeleiding dient de bedrijfsarts, met het oog op een tijdig herstel en terugkeer in het werk, te overwegen de begeleiding aan een andere bedrijfsarts over te dragen.
   
 • Deskundigenoordeel: 
  Re-integratie is een zaak tussen werknemer en werkgever. Maar soms loopt de re-integratie vast en kom je er samen met je werkgever niet meer uit. In dit geval kan de werkgever en/of jijzelf het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel over de situatie te geven.
   
 • Een second opinion:
  Indien je twijfelt aan de juistheid van het gegeven medisch oordeel van de eigen bedrijfsarts van Encare in het kader van ziekteverzuimbegeleiding, PAGO of een aanstellingskeuring dan kun je een second opinion aanvragen van een andere arts.
   
 • Een klacht: 
  U kunt via ons klachtenformulier een klacht indienen. Dan wordt de klachtenprocedure gestart. Elke uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van Encare Arbozorg wordt geuit, omdat deze niet voldoet aan de gewekte verwachtingen.

Rechten vanuit de AVG

Klachten

Ga naar onze klachtenprocedure en ons klachtenformulier

Lees meer

Veiligheid en privacy

De directie van Encare Arbozorg is zich bewust van de gevoeligheid van de gegevens die binnen de organisatie worden verwerkt en de veiligheidsrisico’s die dit verwerken met zich meebrengt. 

De getroffen dan wel te treffen organisatorische en technische maatregelen waarborgen dat medewerkers conform de AVG handelen, risico’s op en van ongeoorloofd gebruik zoveel mogelijk worden beperkt en betrokkenen hun rechten kunnen blijven uitoefenen.

Het doel van het privacybeleid is om gezamenlijk een goede dienstverlening mogelijk te maken en samen zorg te dragen dat iedere medewerker binnen de gestelde kaders kan werken zowel inzake verzuim als preventie. Het gaat hierbij niet alleen om medische maar ook om overige individuele dienstverlening. Denk hierbij aan begeleiding door een psycholoog of coach en aan arbeidshygiënische, ergonomische, veiligheids- of andere arbo-onderzoeken.

Privacydocument